Learn Turkish Language Online -- Turkish Learning Logo
[Learn Turkish: Home] [Turkish: Beginners]
[Table of Contents] [Questions/Comments]
[Learn Turkish: Downloads] [Blog: Our Turkish Life!]
[Turkish Love] [Learn Turkish: Website Updates]
[Turkish: Movies, Index]
[Learn Turkish: Personal Names]
[Turkish: Website Search Engine]
[Online Turkish Word Dictionary]
Learn Turkish language, 
Online color bar

Sexy Seyyal Taner seduces
heart-throb Tamer Yiğit in the
1972 classic Turkish adventure film,
Vahşi Aşk (Wild Love)

Famous Turks Series -- Tamer Yiğit and Seyyal Taner in Vahşi Aşk (1972)
Famous Türk Picture Series
In Turkey - Türkiye'de

Free updates for life!
Jim and Peri's
Commercial-free
CD/Broadband Editions
for Turkish Learning --
with triple ebook bonus!
Turkish movies and Turkish Language-learning CD/Broadband product


Bypass Turkish Government Censorship
Ask about our free Speed Trial account --
for in-country Türkiye

Turkish Censorship | Turkish Government Censorship | Religious-Right Censorship in Turkey
Click the image to learn how to protect your Internet freedom for as little as $6.55 a month!
-- 30 Day Money-Back Guarantee, No Questions Asked --

Turkish Language Pop Quiz #1

Turkish Language questions from
Turkish University Entrance Exams -- with the answers!

Learn Turkish language

In Turkey - Türkiye'de

Tüm kitap fırsatları için tıklayın !


Learn Turkish language

Pop Quiz -- about Proverbs
Pop Quiz -- about confused expression
Pop Quiz -- about punctuation, period
Business and Economic Dictionary
Internet/Computer Dictionary
Turkish Acronyms/Abbreviations and abbreviations
All about numbers in Turkish
Math/Science Dictionary
Regular and Consistent Turkish Language?
Turkish Language is Reverse English
Translating Turkish Language I and II
Newspaper Reader's Dictionary
Turkish Verbs -- the Gelmek conjugations
Not the Turkish Verb 'to be'
The Top 700 Turkish vocabulary head words
More Pop Quizzes
Modern History of the Turkish Language
Turkish Language Pronunciation Guide
Turkish Personal Names
Turkish Personal Endings/Suffixes
Turkish noun case suffixes
Turkish Language 'buffer letters'
Learning Turkish Accenting
Turkish Adverbs -- ad nauseam
Learning Turkish Conjunctions
Turkish Doubles Troubles
Learning Turkish Language pronouns
Turkish Idioms in Plain English
Personal Turkish Experiences
Other pages with voice/sound recordings

Learn Turkish language

These are real Questions from The Turkish ÖSS and ÖYS College Entrance Exams.
The Turkish exams are very similar in kind and function to the American SAT College Entrance Exams.

The approximate English translations of the Questions and Answers are provided
with a heading in this color
at the bottom of each boxed Q & A set.

Learn Turkish language

About Proverbs...
Soru
Question
Cevap
Answer
Õrnek (ÖYS 1997)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz?
 1. Her işte bir hayır vardır.
  "Iyimser olma" demek.
 2. Gül dikensiz, sefa cefasız olmaz.
  "Sıkıntılara katlanma" demek.
 3. Sağlık istersen çok yeme, saygı istersen çok deme.
  "Ölçülü davranma" demek.
 4. Boş fıçı çok langırdar.
  "Bilgiçlik taslama" demek.
 5. Bin tasa bir borç ödemez.
  "Kuşku duyma" demek.

Sample Question (From the 1997 ÖYS Exam)

In the following proverbs which one doesn't agree reasonably well with the meaning of it's accompanying phrase (in green)?
 1. There is value in every labor.
  It means, "Be optimistic".
 2. A rose without thorn, pleasure without pain -- are impossible.
  It means, "[One must] endure trouble and worry".
 3. If you want health, don't eat too much; if you want respect, don't talk too much.
  It means, "Behave prudently".
 4. An empty barrel makes a lot of noise.
  It means, "[One who] tries to pass oneself off as a scholar".
 5. One thousand worries doesn't pay one debt.
  It means, "[One who is] acting suspiciously".
Çözüm

Soldaki seçeneklerde atasözlerinin öz anlamları, öz mesajları karşılarında sıralanmıştır. Bunlardan (1), (2), (3) ve (4) doğrudur. (5)'de verilen "Bin tasa bir borç ödemez." atasözünün öz anlamı "Sadece üzülmek, kaygılanmak sorunları çözmeye yetmez." şekilinde açıklanabilir. Verilen kısa açıklama buna uygun olmalıdır. Oysa, seçenekte bu atasözùnùn karşılığı "kuşku duyma" şeklinde yanlış verilmistir. Cevap (5) dir.

Solution
In the choices on the left, the meanings of the proverbs are matched with a [short explanatory] phrase. Of these (1), (2), (3), and (4) are correctly matched. In (5), "One thousand worries doesn't pay one debt," the correct meaning [of the proverb] can be expressed as, "It's not enough to solve problems just by being sorry and by worrying." The short explanatory phrase should suit that [meaning]. But in the choice, the phrase "acting suspiciously" doesn't match the proverb and is incorrect. The answer [therefore] is (5).

Learn Turkish language

About confused expression...
Soru
Question
Cevap
Answer
Õrnek (ÖSS 1996)
Bu cümleye bakın:
Elbette onunla birlikte gitmiş olabilirler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Õğe eksikliği
 2. Özne yüklem uyuşmazlığı
 3. Öznenin belirtilmemiş olması
 4. Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanılması
 5. Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması

Sample Question (from the 1996 ÖSS Exam)

Look at this [following] sentence;
Certainly they might have gone together with her.

Which of the [choices] below [best explains] the reason for the confused expression in this sentence?

 1. [There is a] missing [sentence] component.
 2. The predicate is in conflict with the subject [of the sentence].
 3. The subject [of the sentence] is unclear.
 4. Words with identical meaning are used together [in the sentence].
 5. Words with contradictory meaning are used together [in the sentence].
Çözüm

Soldaki cümkede anlatım bozukluğunun nedeni "(5) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması" dir. Aynı cümle içinde kesinlik bildiren "elbette" ile ihtimal bildiren "olabilirler" sözü birlikte kullanılmaz. Cevap (5) dir.

Solution
In the sentence on the left, the reason for the confused expression is,"Words with contradictory meaning are used together [in the sentence]". One shouldn't use the word "certainly" expressing definiteness in the same sentence with the [phrase] "they might have gone" expressing probability. The answer [therefore] is (5).

Learn Turkish language

About punctuation, period...
Soru
Question
Cevap
Answer
Õrnek (ÖYS 1996)
Aşağıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangisine nokta (.) getirilemez?

Kardelenler açmış karı görmeden (I) Birini koparıp yakama takmak istedim, içim elvermedi (II) Kara topraklar üstünde ak kardelenler (III) Oysa onlar ak karın üstünde yükselmeliydi (IV) Toprakta kar değil, kar suyu bile yok (V)
 1. I.
 2. II.
 3. III.
 4. IV.
 5. V.

Sample Question (from the 1996 ÖYS Exam)

In the excerpt below, in which of the numbered places [shown with Roman numerals] should a period (.) not be placed?

They say snowdrop [flowers] open before one sees [any] snow (I) I wanted to pick one and attach it to my collar, but I couldn't get in the spirit of it (II) On the dark ground white snowdrop flowers (III) Yet, they are supposed to rise [above] the white snow (IV) There isn't [any] snow on the ground, there isn't even [any] melting snow (V)

 1. I.
 2. II.
 3. III.
 4. IV.
 5. V.
Çözüm

Nokta (.) işaretinin kullanılış yerlerinden biri de bitmiş cümlelerin sonudur. Soldaki cümlelere baktığımızda (I), (II), (IV), ve (V) numaralı cümlelerin tam birer cümle olduğunu görüyoruz. Bu cümlelerin sonuna nokta (.) getirmek doğru olur. Oysa (III) numaralı cümle yüklemsiz, eksiltili cümledir ve sonuna nokta getirilmez. Cevap (3) dir.

Solution
One of the places to use a period (.) is at the end of a completed sentence. When we look at the sentences [in the excerpt] on the left, we see a complete sentence for each of the sentences numbered (I), (II), (IV), and (V). It is correct to place a period (.) at the end of these sentences. But sentence (III) doesn't have a predicate, it is an incomplete sentence and it can't have a period at the end. The answer [therefore] is (3).
International
Ads by Clicksor

Learn Turkish language

Thanks to the Turkish magazine, Ay -- Test, for gathering the Turkish-language Test Questions/Answers...

Learn Turkish language

[Learn Turkish: Home] [Learning Practical Turkish Table of Contents] [Turkish Learning Message Center]Please email us and tell us how we can improve the Learning Practical Turkish Web site.