Learn Turkish Language Online -- Turkish Learning Logo
[Learn Turkish: Home] [Turkish: Beginners]
[Table of Contents] [Questions/Comments]
[Learn Turkish: Downloads] [Blog: Our Turkish Life!]
[Turkish Love] [Learn Turkish: Website Updates]
[Turkish: Movies, Index]
[Learn Turkish: Personal Names]
[Turkish: Website Search Engine]
[Online Turkish Word Dictionary]
Learn Turkish language, 
Online color bar

Zerrin Egeliler in a movie scene
with Tugay Toksöz from Yedi Kocalı
(The Woman with Seven Husbands)
1979

Zerrin Egeliler and Tugay Toksöz get it on, in 'Yedi Kocalı' (The Woman with Seven Husbands)
Enlarge Egeliler!
In Turkey - Türkiye'de

Free updates for life!
Jim and Peri's
Commercial-free
CD/Broadband Editions
for Turkish Learning --
with triple ebook bonus!
Turkish movies and Turkish Language-learning CD/Broadband product


Bypass Turkish Government Censorship
Ask about our free Speed Trial account --
for in-country Türkiye

Turkish Censorship | Turkish Government Censorship | Religious-Right Censorship in Turkey
Click the image to learn how to protect your Internet freedom for as little as $6.55 a month!
-- 30 Day Money-Back Guarantee, No Questions Asked --

Turkish Language Pop Quiz #2

Turkish Language questions from
Turkish University Entrance Exams -- with the answers!

Learn Turkish language

In Turkey - Türkiye'de

Tüm kitap fırsatları için tıklayın !


Learn Turkish language

These are real Questions from The Turkish ÖSS and ÖYS College Entrance Exams.
The Turkish exams are very similar in kind and function to the American SAT College Entrance Exams.

The approximate English translations of the Questions and Answers are provided
with a heading in this color
at the bottom of each boxed Q & A set.

Learn Turkish language

Word Meaning -- "exactly, perfectly"...
Soru
Question
Cevap
Answer
Örnek (ÖYS 1992)
Kimi zaman, herhangi bir dilde, yabancı dilden alınmış bir kavrama tıpatıp karşılık bulmak zor olur.

Bu cümledeki "tıpatıp" sözcüğün anlamına en yakın kullanım aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bütçemize uygun kiralık bir ev arıyoruz.
 2. Siz de odanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
 3. Bu soruna en kısa zamanda kesin bir çözüm bulunmalı.
 4. Çocukların hepsine birer takım elbise aldı.
 5. Babamın ayakkabısı bana tam geldi.

Sample Question (From the 1992 ÖYS Exam)

Sometimes, in whatever language, it's hard to find an exact equivalent to a foreign language conceptual meaning.

Which of the following sentences expresses the meaning of 'exact(ly), perfect(ly)' as used in the [leadoff] sentence [above].

 1. We're looking for an apartment that is suitable for our budget.
 2. You'll be able to decorate your room just as you like it.
 3. We have to find a definite solution to this problem as soon as possible.
 4. Each one of the children bought a suit of clothes.
 5. My father's shoes are just right for me [fit me perfectly].
Çözüm

Örnek olarak verilen cümledeki "tıpatıp" sözünün ne anlama geldiğini, kendimizin bulduğu sözlerle ifade edelim. Burada "tıpatıp" sözü "tamamen aynı, hiçbir farklılığı olmayan" anlamını taşıyor. Seçeneklere baktığımızda 5'de "bana tam geldi" derken "tam" sözü "çocuğun ayakkabısıyla babasının ayakkabısı arasında ölçü bakımından hiçbir farklılığın bulunmadığı, ikisinin tamamen aynı olduğunu bildiriyor". Yani örnek cümledeki "tıpatıp" sözünün cümleye kattığı anlamla aynı anlamdadır. Cevap 5'dir.

Solution
Let's express in words what we find coming from the meaning of the word(s) 'exact(ly), perfect(ly)' given in the example [leadoff] sentence [at the beginning of the question]. There the word(s) carries the meaning of "completely the same; being no difference at all". When we look at the answer choices, we see in 5, "bana tam geldi" conveys the meaning, "You won't find a difference [in measurement] between the shoes of the father and the son, it's said they are exactly the same". So it means that it has the same [closest] meaning to that found in the leadoff sentence. The answer is 5.

Learn Turkish language

Closest Word Meaning
Soru
Question
Cevap
Answer
Örnek (ÖSS 1994)
 1. Onunla kırk yılda bir, Ankara'ya gittiğimde görüşüyoruz
 2. Alışmış olmalı, yıllar yılı aynı kentte yaşadı.
 3. Dostlarının sayısı yıldan yıla artıyor.
 4. İkisini de yıllardan beri tanırım.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?

 • A) 1 ve 2
 • B) 1 ve 3
 • C) 1 ve 4
 • D) 2 ve 3
 • E) 2 ve 4
Sample Question (From the 1994 ÖSS Exam)

 1. We seldom meet up with them, when we go to Ankara.
 2. He must be used to it, he's lived in the same town for years.
 3. He adds to the number of his friends from year to year.
 4. I've known them both for years.

In which of the sentences above do the underlined words come closest in meaning to each other?
 • A) 1 and 2
 • B) 1 and 3
 • C) 1 and 4
 • D) 2 and 3
 • E) 2 and 4
Çözüm

Bu tip soruların çözümünde altı çizili sözlerin yerine cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik oluşturmayacak yeni sözler bulmalıyız. Verilen cümlelerdeki altı çizili sözleri inceleyelim. 1. cümlede "kırk yılda bir" sözü "seyrek olarak" anlamındadır. 2. cümlede "yıllar yılı", "eskiden beri, uzun zamandır"; 3. cümlede "yıldan yıla", "her geçen gün"; 4. cümlede "yıllardan beri", "eskiden beri, uzun zamandır" anlamlarındadır. Görüldüğü gibi 2. ve 4. cümlelerde altı çizili sözler aynı anlama gelmektedir. Cevap E'dir.

Solution
In this type of question solution, we must find new words that aren't [very] different from the underlined words in the [sample] sentence(s). Let's study the underlined words in the given sentences. In sentence 1, the underlined words, "one year in forty", refer to [a long time without] seeing [someone]. In sentence 2, the underlined words mean "since/for a long time, it's been a long time". In sentence 3, the meaning is "with every passing day". In sentence 4, the underlined words mean "since a long time, it's a long time". [So} as seen in 2 and 4, the underlined words give the same [approximate] meaning . [Thus], the answer is E.

Learn Turkish language

Figure of Speech
Soru
Question
Cevap
Answer
Örnek (ÖSS 1995)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 1. Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.
 2. Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü.
 3. Çocuğunu uyutmak için odaya götürdü.
 4. Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.
 5. Akrabalarını görmek onlarla konuşmak istiyordu.

Sample Question (From the 1995 ÖSS Exam)

In which of the sentences below, are the underlined word(s) a "figure of speech"?

 1. This day next week let's meet again, he said.
 2. A little later, the bride appeared on a white horse.
 3. To put the child to sleep, he was taken to his bedroom.
 4. He was fed up listening to those empty words.
 5. He wanted to speak to them, [in order to] see his family members.
Çözüm

Mecaz anlam, sözcüğün gerçek anlamından büyük ölçüde farklılaşıp başka bir anlam taşıması demektir. Altı çizili sözlere baktığımızda; "gelecek hafta" bir sonraki hafta demektir; "gelin" "evlenmek üzere olan, düğünü yapılan bayan" demektir; "uyutmak", "uykuya yatırmak"; "görmek", "gözle algılamak" anlamındadır. Bunlar cümlelerde aynı anlamları verdiğinden gerçek anlamlarında kullanılmışlardır. "Boş" sözü ise gerçekte "dolu"nun karşıtıdır. Oysa burada "değersiz, aslı astarı olmayan" anlamlarını taşıyor. Yani gerçek anlamından tamamen farklı bir anlama gelmiş. Öyleyse mecaz anlamında kullanılmıştır. Cevap 4'dir.

Solution
"Figure of Speech" means carrying another meaning than the 'real' meaning of the word(s). When we look at the underlined words: "gelecek hafta" means "next week"; "gelin" means "about-to-be-married woman"; "uyutmak" means "to put to bed to sleep"; "görmek" means "to perceive with the eyes". In these sentences the same meaning as the real meaning of the words is used. But, the word "boş" is the opposite of "full". So, here it carries the meaning of "valueless, not being true". That is to say, a completely different meaning than the real one arises. So it's used in the sense of a Figure of Speech. {And} the answer is 4.
Pop Quiz -- figure of speech
Pop Quiz -- word meaning, "exactly, perfectly"
Pop Quiz -- closest word meaning
Business and Economic Dictionary
Internet/Computer Dictionary
Turkish Acronyms/Abbreviations and abbreviations
All about numbers in Turkish
Math/Science Dictionary
Regular and Consistent Turkish Language?
Turkish Language is Reverse English
Translating Turkish Language I and II
Newspaper Reader's Dictionary
Turkish Verbs -- the Gelmek conjugations
Not the Turkish Verb 'to be'
The Top 700 Turkish vocabulary head words
More Pop Quizzes -- about Proverbs
Modern History of the Turkish Language
Turkish Language Pronunciation Guide
Turkish Personal Names
Turkish Personal Endings/Suffixes
Turkish noun case suffixes
Turkish Language 'buffer letters'
Learning Turkish Accenting
Turkish Adverbs -- ad nauseam
Learning Turkish Conjunctions
Turkish Doubles Troubles
Learning Turkish Language pronouns
Turkish Idioms in Plain English
Personal Turkish Experiences
Other pages with voice/sound recordings

In Turkey - Türkiye'de

Tüm bilgisayar kitabı fırsatları için tıklayın !

Turkish Turkish Food, Turkish Drink

International
Ads by Clicksor

Learn Turkish language

Thanks to the Turkish magazine, Ay -- Test, for gathering the Turkish-language Test Questions/Answers...

Learn Turkish language

[Learn Turkish: Home] [Learning Practical Turkish Table of Contents] [Turkish Learning Message Center]Please email us and tell us how we can improve the Learning Practical Turkish Web site.